משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

תזכורת- חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017


26 מרץ, 2018

-תזכורת-

חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017

ביום 23.4.2017, פרסמנו חוזר שעניינו עדכון בדבר פרסום חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז- 2017 (להלן: "החוק").

אנו מבקשים להזכירכם כי בהתאם להוראות החוק, החל מיום 30.6.2018, ישתנו מועדי התשלום בהם מחויבים הגופים המנויים בסעיף 3(ה) לחוק: מוסדות להשכלה גבוהה, גוף מתוקצב, גוף אחר שהוקם לפי דין (למעט רשויות מדינה ורשויות מקומיות והמועצה להסדר ההימורים בספורט), כדלקמן

1. במקרה בו נקבע בחוזה כי התקופה לתשלום נספרת מיום המצאת החשבון- 45 יום מהמועד בו הומצא למזמין.

2. במקרה בו נקבע בחוזה כי התקופה לתשלום נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון- שוטף +30

3. עבודות הנדסה בנאיות- 85 ימים מהמועד בו הומצא החשבון, או, אם התקופה נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון- שוטף +70, כקבוע בחוזה.  

למען הסר ספק, יובהר כי השינוי כאמור במועדי התשלום, יחול על כל הסכם שנכרת החל מיום התחילה הקבוע בחוק -30.6.2017, ואילך.

 

                                                                                                     בכבוד רב

                                                                                                        סיון ורדי, עו"ד

תזכורת- חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע
קישורים נלווים