משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

נדחה ערעור על דחיית בקשה לייצוגית נגד אוניברסיטת בן גוריון; ההכרעה תשליך על כלל האוניברסיטאות

עו"ד צחי פיסטל
  |   עו"ד עדי ערמן
2 פברואר, 2016

 

במהלך חודש נובמבר 2013 ניצבו האוניברסיטאות בישראל בפני גל בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. בבסיס כל הבקשות עמדה טענה בסיסית, לפיה אסור היה לגבות בעבור ערכת ההרשמה סכום אשר יחד עם דמי ההרשמה גבוהים מהרף המקסימלי שהותר לגביית דמי הרשמה בחוק זכויות הסטודנט.

על מנת לחסוך בניהול הליכים, נוהל הדיון במסגרת הבקשה שהוגשה נגד אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כאשר כל יתר התובענות עוכבו עד הכרעה בבקשה זו. עוה"ד אדם פיש ז"ל, צחי פיסטל ועדי ערמן ממשרדנו ייצגו את האוניברסיטאות במסגרת בקשות אלו.

ביום 21.1.16 דחה שופט מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, גד גדעון, את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תוך שקבע, בין היתר, את הדברים הבאים:

"רק במקרה שבו ניתן, מבחינה עניינית, להפריד בין מכלול פעולותיה של המשיבה כמוסד להשכלה גבוהה, לבין פעולה אחרת הנבדלת מפעילותה העיקרית, ואשר הינה בעלת אופי מסחרי, ניתן יהיה לזהות את האוניברסיטה כ"עוסק". לדוגמא, השכרה או הרשאת השימוש במתקניה שלא לצורך למידה או מחקר, תמורת תשלום.

הליך הרישום, הוא שלב הכרחי בפעילות הקניית ההשכלה הגבוהה. על כן, גם פעולות המבוצעות במסגרת רישום מועמדים ללימודים, נדרשות כחלק ממכלול הפעולות אותן מבצעת המשיבה, לצורך התכלית הציבורית של הקניית הידע. פעולות אלה קשורות אפוא, לפעילותה הציבורית והאקדמית של האוניברסיטה, ולא לפעילותה העסקית.
מכירת ערכת ההרשמה, אינה מהווה אמנם, את עיקר פעילותה המקצועית של המשיבה, אולם היא נלווית לה, ומהווה חלק בלתי נפרד מפעילותה בתחום הקניית ידע אקדמי.
הגדרתה של המשיבה בהקשר זה כעוסק, אינה תואמת, את התכלית של הגנה על לקוח חלש מפני עסק חזק.
...
המדובר, על פני הדברים, בפעולה שמטרתה אינה השאת רווחים, והמבקש לא סתר, את טענת המשיבה, כי אין היא מפיקה רווחים מן התשלום בגין ערכת ההרשמה, וכי התשלום הנגבה משקף, את עלות הפקת ערכת ההרשמה, אשר אינה מסתכמת בהדפסת טפסי הרישום והידיעון מתוך אתר האינטרנט – כטענת המבקש – אלא כוללת, בין היתר, גם עלויות העסקת כוח אדם אקדמי, מנהלי ומקצועי, ותשתיות מחשוב – כטענת המשיבה, הנתמכת בתצהיר מטעמה.
...
התובענה עצמה מבוססת, על טענה להפרת חובה הקבועה בחוק זכויות הסטודנט, וגם מכאן עולה לסברתי, כי העניין מצוי במישור הפעילות הציבורית – אקדמית של האוניברסיטה, ובוודאי לא בנושא המנותק מפעילותה העיקרית של המשיבה.
...

המסקנה היא שתביעתו של המבקש,  אינה תביעה נגד עוסק, אינה באה, על כן,  בגדר התביעות המנויות בסעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, וממילא לא ניתן לאשרה כתובענה ייצוגית, מטעם זה. נוכח מסקנה זו, התייתר הצורך לדון בטענותיהם האחרות של הצדדים. "

 

 

מסמכים מקושרים