משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

חוק חופש המידע

עו"ד גילי שפר (יופה)
5 אוגוסט, 2020

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב קבע כי ההתאחדות לכדורגל בישראל (ע"ר) אינה חייבת לחשוף את שמו של תורם שסירב לחשיפת שמו, ותרומתו אינה מחויבת בגילוי מכוח חוק העמותות או דין אחר המחייב גילוי; ואולם נקבע כי ככל שיתבקש גילוי זהותם של גורמים פרטיים שהעמידו בטוחות לטובת קבוצה, הכלל העקרוני הוא מסירת המידע גם אם יתנגדו לכך, וזאת בין היתר על רקע כוונת המחוקק, שההתנהלות הכספית של הספורט המקצועי תיעשה בשקיפות.

במסגרת העתירה, דרשה רשת שוקן בע"מ (להלן: העותרת) שההתאחדות תחשוף מידע אודות כספים שהועברו לקבוצות כדורגל על ידי גופים שאינם בנקאיים. העותרת דרשה לקבל את המידע אודות זהותם של התורמים וכן את גובה התרומות, וכן את המידע לגבי גורמים פרטיים שהעמידו בטוחות כספיות לקבוצות כדורגל, שאינן תרומה.

לגבי תורמים: סעיף 9ב לחוק הספורט קובע כי אין חובה לגלות זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי לפי חוק חופש המידע, ובלבד שאין חובה לגלות את פרטי התרומה לפי דין אחר.

בית המשפט קבע כי כוונת המחוקק הייתה להחריג מתחולת חוק חופש המידע תורמים בלבד וקבע כי די בקיומה של התנגדות מצד התורם על מנת שלא יהיה גילוי על פרטי התרומה (וכי אין צורך בהנמקות נוספות של הרשות שמסרבת למסור את המידע).

לגבי מלווים או מעמידי בטוחות: בית המשפט קבע כי מדובר בעסקה מסחרית עם הקבוצה, ומאחר וכוונת המחוקק הייתה בעיקרה כי ההתנהלות הכספית של הספורט המקצועי תיעשה בשקיפות, מדובר במידע שהוא, דרך כלל, אמור להיות חשוף. בית המשפט הזכיר את ההלכות הכלליות שעניינן גילויי פרטי חוזים של גופים פרטיים עם הרשות הציבורית.

נקבע כי אין חשיבות לשאלה אם המידע המצוי אצל ההתאחדות לא הגיע אליה במישרין אלא באמצעות הקבוצות, שהם גופים דו-מהותיים.

בית המשפט דחה את הטעמים שהובילו את ההתאחדות שלא לחשוף את פרטיהם של מעמידי הבטוחות. נקבע כי מכבי פתח תקווה, ואף ההתאחדות, לא ביססו חשש ממשי לפגיעה עתידית בהעמדת כספים לטובת קבוצות ספורט, ומכאן שעליהן לחשוף את המידע.

 

 

                        עו"ד גילי שפר

                  מנהלת המחלקה למשפט מנהלי

           

מסמכים מקושרים