משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

תרומות בבחירות לרשויות המקומיות


28 מרץ, 2018

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות אשר צפויות להיערך בחודש אוקטובר 2018, אנו מתכבדים להביא בפניכם תמצית של הכללים הנוגעים לקבלת תרומות לצורך מימון מערכת הבחירות.

הכללים חלים על כל רשימה, סיעה ומועמד המתמודדים בבחירות, והם בתוקף כל העת, גם "בין בחירות לבחירות":

מה ייחשב כתרומה

תרומה הינה קבלת סיוע לצרכי מימון מערכת הבחירות בין אם היא בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, במזומנים או בהתחייבות בכתב; לרבות: מתן שירותים, טובין, נכסים בלא תמורה, חובות שלא נפרעו וקבלת שירות מקצועי ממתנדב בתחום עיסוקו המקצועי של המתנדב. מימון עצמי של מי שמתמודד ברשימת מועמדים של סיעה יירשם אף הוא כתרומה.

מי רשאי לתרום? מהו סכום התרומה המותר?

  • סכום התרומה המקסימלי למשפחה (אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו) הוא 5000 ₪.
  • ככלל, חל איסור על קבלת תרומה מכל תאגיד. כחריג לכלל זה, מועמד לראש מועצה אזורית רשאי לקבל תרומה מיישוב שיתופי הנמצא בתחום המועצה בה הוא מועמד, ובלבד שהתרומה לא תעלה על 55,000 ₪ ותבוא במקום תרומות אישיות של חברי היישוב.
  • חל איסור על קבלת תרומה מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין.
  • חל איסור על תרומה שניתנה בעילום שם. לעניין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ואומתו בידי מקבל התרומה תיחשב כתרומה בעילום שם.

אופני התרומה ודיווח על קבלתה

  • תרומה יכולה להינתן במזומן, בהמחאה, בהעברה בנקאית, באמצעות כרטיס חיוב ובאמצעות אתרי סליקה באינטרנט.
  • בתרומה במזומן העולה על 500 ₪ על התורם להצהיר כי התרומה ניתנה מכספו.
  • יש להפיק לתורם קבלה על התרומה מיד עם קבלתה, בין אם היא בכסף ובין אם בשווה כסף.
  • חלה חובה לפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, וחובה לדווח למבקר המדינה על קבלת התרומה בתוך שלושה ימים מאת קבלתה, תרומות שידווח עליהן יפורסמו גם באתר האינטרנט של מבקר המדינה.
מסמכים מקושרים