משרד עו”ד בן ארי, פיש ושות’

שינויי חקיקה בתחומי זכויות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה


22 יולי, 2018

תיקון לחוק זכויות הסטודנט (זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים), התשע"ח-2018

ביום 16.7.2018, פורסם תיקון לחוק זכויות הסטודנט (זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים), התשע"ח-2018.

להלן עיקרי התיקונים המשמעותיים הכלולים בו:

  1. סטודנט לתואר שני יהיה זכאי להיבחן בכל בחינה, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד (כאשר עד לתיקון הנוכחי, עוגנה זכות זו בחוק זכויות הסטודנט אך ביחס לסטודנט לתואר ראשון);
  2. אין חובה לקיים שני מועדים במקרים בהם הבחינה נערכת לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.
  • השינוי כאמור יחול החל משנת הלימודים התשע"ט ואילך.

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018

ביום 9.7.2018, פורסם בכנסת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018.

לפי החוק, סטודנט יהא זכאי לשתי נקודות זכות – פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון – בגין עמידתו באחד מבין שני הפרמטרים הבאים:

  1. ביצוע פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת הלימודים, בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים או מפלגתיים, בהתאם לתכנית שיקבע המוסד, לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים.

למוסד יהיה חופש פעולה לקבוע את התכנית האמורה בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות הנהוגות בו ויהא עליו למנות אחראי לקשר בין המוסד ובין הגופים והארגונים שהוכרו לפי התכנית, כאמור;

  1. שירות מילואים בהיקף של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים.
  • תוקפו של החוק הינו החל משנת הלימודים תשע"ט ואילך.
מסמכים מקושרים